GIỚI THIỆU
BAN CHỦ NHIỆM
HÌNH ẢNH THÔNG TIN

CHỦ NHIỆM: Luật sư TRẦN MINH TRỊ
 
Năm sinh: 1973
 
PHÓ CHỦ NHIỆM: Luật sư LÊ TUẤN KHANH
 
Năm sinh: 1973
 
 
PHÓ CHỦ NHIỆM: Luật sư NGUYỄN KỲ VIỆT CHƯƠNG
 
Năm sinh: 1973
ỦY VIÊN BAN CHỦ NHIỆM: Luật sư TRẦN VĂN SĨ
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Năm sinh: 1982
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên