GIỚI THIỆU
BAN CHỦ NHIỆM
HÌNH ẢNH THÔNG TIN

CHỦ NHIỆM: Luật sư TRẦN MINH TRỊ
 
Năm sinh: 1973
 
PHÓ CHỦ NHIỆM: Luật sư NGUYỄN VĂN NE
 
Năm sinh: 1947
 
 
PHÓ CHỦ NHIỆM: Luật sư  HÀ VI CẨM
 
Năm sinh: 1948
PHÓ CHỦ NHIỆM: Luật sư TRẦN THANH PHONG
 
Năm sinh: 1951
 
 
PHÓ CHỦ NHIỆM: Luật sư LÊ TUẤN KHANH

Năm sinh: 1973

 
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên