GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
   
HÌNH ẢNH THÔNG TIN
Luật sư NGUYỄN BÁC ÁI - Chủ tịch Hội đồng
 
Sinh năm: 1951
 Luật sư NGÔ CÔNG MINH - Phó Chủ tịch Hội đồng
 
Sinh năm: 1952
Luật sư ĐỖ MINH QUANG - Phó Chủ tịch Hội đồng
 
Sinh năm: 1969

 
Luật sư PHẠM KHẮC PHƯƠNG - Ủy viên Hội đồng
 
Sinh năm: 1971
 
 
Luật sư NGUYỄN VĂN HÓA - Ủy viên Hội đồng
 
Sinh năm: 1949
 
 
 Luật sư TRẦN NGUYỄN DUY THĂNG Ủy viên Hội đồng
 
Sinh năm: 1983
Luật sư NGUYỄN THỊ THANH TÂN - Ủy viên Hội đồng
 
Sinh năm: 1983
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên