GIỚI THIỆU
HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
   
HÌNH ẢNH THÔNG TIN
Luật sư NGUYỄN KỲ VIỆT CHƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng

Sinh năm: 1973​
Luật sư NGUYỄN BÁC ÁI - Phó Chủ tịch Hội đồng
 
Sinh năm: 1951
Luật sư NGUYỄN VĂN TRÍ - Phó Chủ tịch Hội đồng
 
Sinh năm: 1956
 
Luật sư NGUYỄN VĂN HÓA - Thành viên
 
Sinh năm: 1949
 
Luật sư NGUYỄN VIẾT CHUNG - Thành viên
 
Sinh năm: 1950
 
 Luật sư NGÔ CÔNG MINH - Thành viên
 
Sinh năm: 1952
Luật sư NGUYỄN THỊ THANHH TÂN - Thành viên
 
Sinh năm: 1983
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên