Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
16/06/2024

HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

HÌNH ẢNH

THÔNG TIN

Luật sư NGUYỄN BÁC ÁI - Chủ tịch Hội đồng

 

Sinh năm: 1951

 Luật sư NGÔ CÔNG MINH - Phó Chủ tịch Hội đồng

 

Sinh năm: 1952

Luật sư ĐỖ MINH QUANG - Phó Chủ tịch Hội đồng

 

Sinh năm: 1969

 

Luật sư PHẠM KHẮC PHƯƠNG - Ủy viên Hội đồng

 

Sinh năm: 1971

 

 

Luật sư NGUYỄN VĂN HÓA - Ủy viên Hội đồng

 

Sinh năm: 1949

 

 Luật sư TRẦN NGUYỄN DUY THĂNG - Ủy viên Hội đồng

 

Sinh năm: 1983

Luật sư NGUYỄN THỊ THANH TÂN - Ủy viên Hội đồng

 

Sinh năm: 1983